Privacyverklaring VolBewust

VolBewust verwerkt jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze dienstverlening. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens:

Voor vragen over de gegevensbescherming kun je contact opnemen met Anouk Damen van VolBewust. Je kunt haar per e-mail bereiken via: info@volbewust.nl.

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van onze diensten dan verstrek jij ons jouw persoonsgegevens zodat wij aan jou onze diensten kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

VolBewustverwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Geslacht;
 • Werkervaring;
 • Pasfoto (bij expliciete toestemming);
 • Gespreksverslagen;
 • Inhoud van communicatie.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VolBewustverwerkt in principe geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou zoals over jouw gezondheid. Het kan zijn dat je dergelijke informatie verstrekt tijdens de coachingsgesprekken om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van VolBewust. In dat geval kan deze informatie verwerkt worden in een gespreksverslag.

 

Doeleinden

VolBewust verwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Om lessen, cursussen, events, groepspogramma’s of een coachtraject op maat te geven;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig om onze dienstverlening uit te voeren;
 • Ter verbetering van onze dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

Waarop de verwerking is gebaseerd

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot: het event, workshop, groepsprogramma of coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking van jouw gegevens aan derden

In het kader van onze dienstverleningkan VolBewust jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, onze accountant of andere derden die worden ingeschakeld bij afname van een van onze diensten. Hiervoor hebben wij een verwerkersoverenkomst afgesloten. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij verstrekken jouw gegevens niet voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Jouw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Voor de standaard persoonsgegevens geldt een fiscale bewaartermijn van 7 jaar. De persoonsgegevens die wij gebruiken om jouw te informeren (zoals een nieuwsbrief of andere markteingdoeleinden) bewaren we zolang als jij dat zelf wilt.

 

Google-analytics en cookies

Binnen de website worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor jouw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Meer informatie over cookies lees je in onze cookieverklaring.

 

Jouw privacyrechten
Recht op informatie
VolBewust is verplicht jou te informeren welke gegevens wij gebruiken en met welk doel. Daarnaast is VolBwust jouw verplicht te informeren over onze identiteit (naam en adres), de contactgegevens van de vertegenwoordiger en de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en of wij de gegevens aan andere organisaties verstrekken. Daarvoor is deze privacyverklaring opgesteld.

Recht tot inzage

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen of VolBewust persoonsgegevens heeft vastgelegd en zo ja, of dat je deze persoonsgegevens in wilt zien. Je bent niet verplicht een reden aan te geven voor een inzageverzoek. Je kunt een verzoek indienen door een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Ter beschermig van jouw privacy vragen wij jou om in het kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), jouw paspoortnummer en jouw Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Er zijn bepaalde voorwaarden waaronder wij deze inzage kunnen weigeren. Meer informatie lees je op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-inzage.


Recht tot rectificatie
Je hebt het recht om rectificatie van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit bekent dat je VolBewust mag vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Je kunt van dit recht gebruik maken als jouw persoonsgegevens feitelijk onjuist of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier in strijd met een wet zijn gebruikt. Dit recht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen. Meer informatie lees je op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ zelf-doen/privacyrechten/recht-op-rectificatie. Wil je een verzoek indienen? Dan kunnen wij om jouw identiteitsbewijs vragen.

Recht op vergetelheid
Je kunt een verzoek indienen om al jouw gegevens te laten verwijderen. Dit kan omdat VolBewust jouw gegevens niet meer nodig heeft, je eerder (uitdrukkelijke) toestemming hebt gegeven aan VolBewust voor het gebruik van jouw gegevens, maar trekt die toestemming nu in of om de volgende redenen: bezwaar, onrechtmatige verwerking, wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen of als je jonger dan 16 jaar bent. Meer informatie lees je op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-vergetelheid. Wil je een verzoek indienen? Dan kunnen wij om jouw identiteitsbewijs vragen.

Recht om gegevens over te dragen
Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die VolBewust van jou heeft. Je kunt daarom VolBewust verzoeken jouw gegevens over te dragen. Hieronder vallen alleen digitale gegevens. Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die wij óf met toestemming van jou hebben verwerkt óf om een overeenkomst met jou uit te voeren. Je hebt hierbij géén recht op afgeleide gegevens. Lees hierover meer op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-dataportabiliteit.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht een aanvraag in te dienen dat VolBewust jouw persoonsgegevens niet meer gebruikt. Dit heet het recht van bezwaar. Je kunt om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Meer info lees je op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-van-bezwaar.

Recht op beperking van verwerking
In bepaalde situaties heb je het recht op beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria: de gegevens zijn mogelijk onjuist, de verwerking is onrechtmatig, de gegevens zijn niet meer nodig, je maakt bezwaar. Tenzij VolBewust dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van de organisatie zwaarder wegen, mag VolBewust de gegevens niet verwerken. Meer informatie lees je op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-beperking-van-de-verwerking.

Recht op klagen bij autoriteit persoonsgegevens
VolBewust vindt de bescherming van jouw gegevens belangrijk en neemt maatregelen om deze bescherming te waarborgen. Heb jij toch het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met Anouk Damen via bovenstaande contactgegevens. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring of een verzoek hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, stuur dan een e-mail naar:

 

Anouk Damen

info@volbewust.nl

 

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door VolBewustworden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij radenje daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [3 mei 2019].