Algemene voorwaarden VolBewust

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. VolBewust: de vennootschap onder firma Damen & Zwinkels, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 64139808. VolBewust biedt diensten aan op het gebied van coaching, trainingen, workshops of aanverwante werkzaamheden binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling ondersteunende diensten onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan VolBewust de opdracht verstrekt.
 3. Klant: de natuurlijke persoon of personen voor wie aan VolBewust opgedragen diensten bedoeld zijn. De Klant en de opdrachtgever kunnen in persoon dezelfde zijn.
 4. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
 5. Partijen: Opdrachtgever en VolBewust.
 6. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en VolBewust tot het verlenen van Diensten door VolBewust aan Opdrachtgever of Klant. 

Hoofdstuk 1 

Artikel 1.1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes van VolBewust, alle Diensten uitgevoerd door VolBewust en alle Overeenkomsten met VolBewust.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en VolBewust zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door VolBewust uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door VolBewust derden worden betrokken.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en VolBewust treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 1.2 Toepasselijke gedragsregels en reglementen

 1. VolBewust voert de Diensten uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

Artikel 1.3 Offertes

 1. De door VolBewust gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is vermeld in de offerte. VolBewust is slechts aan een offerte gebonden indien deze zonder voorbehoud of wijziging binnen 30 dagen schriftelijk wordt aanvaard.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld in de offerte.
 3. VolBewust behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen tarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 1.4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst zonder voorbehoud heeft ondertekend en het aldus ondertekende exemplaar bij VolBewust retour is ontvangen, dan wel door schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van VolBewust of, als de Opdrachtgever een opdracht plaatst zonder dat aan die opdracht een offerte van VolBewust ten grondslag ligt, door schriftelijke bevestiging door VolBewust van die opdracht.
 2. Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als Opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens VolBewust een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een coachingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door VolBewust van een factuur.
 3. De duur van de opdracht is in de offerte vastgelegd. Als de duur van de overeenkomst in verband met de aard van de dienstverlening niet van tevoren kan worden vastgelegd wordt een raming van de duur of het aantal sessies in de offerte opgenomen. Partijen bepalen vervolgens in overleg de uiteindelijke duur van de uitvoering van de diensten.

Artikel 1.5 Uitvoering van de overeenkomst                                    

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor VolBewust tot een inspanningsverplichting waarbij VolBewust gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van de NOBCO zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. In alle gevallen waarin VolBewust dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. De Klant draagt verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die VolBewust en de Klant gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 4. Indien de Opdrachtgever derden wil betrekken bij de uitvoering van de opdracht, dient hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van VolBewust te worden verkregen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die VolBewust heeft gevraagd of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VolBewust worden verstrekt. Indien Opdrachtgever hieraan niet voldoet, heeft VolBewust het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door VolBewust een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van VolBewust op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen VolBewust de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 7. Wanneer VolBewust de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. VolBewust aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 1.7 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen de Overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VolBewust zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal VolBewust de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal VolBewust daarbij vermelden in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 1.7 Annulering

 1. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een workshop, training, individueel coachings-, teamcoachings- of maatwerktraject per e-mail te annuleren. De annulering geldt vanaf de dag dat VolBewust de annulering heeft ontvangen. De annulering is definitief als VolBewust deze per e-mail heeft bevestigd.
 2. Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van een losse workshop, losse training, individueel coachings-, teamcoachings- of maatwerktraject kosteloos geschieden.
 3. Bij annulering binnen 4 tot 1 weken voor aanvang van een workshop, training, individueel coachings-, teamcoachings-of maatwerktraject is VolBewust gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
 4. Bij annulering vanaf 1 week of minder voor aanvang van een workshop, training, individueel coachings-, teamcoachings-of maatwerktraject is VolBewust gerechtigd om het volledige bedrag (100%) in rekening te brengen.
 5. Een individueel of teamcoachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos door de Klant worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen 48 uur of als de Klant niet verschijnt is VolBewust gerechtigd om het volledige bedrag dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen.
 6. VolBewust heeft het recht om zonder opgave van reden een workshop, training, individueel coachings-, teamcoachings-of maatwerktraject te verzetten of annuleren of deelname van een Klant te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige voor de diensten voor deze Klant aan VolBewust betaalde bedrag.
 7. Ingeval de Opdrachtgever dan wel de Klant na aanvang van een workshop, training, individueel coachings-, teamcoachings-of maatwerktraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van VolBewust, anders rechtvaardigen.
 8. Opdrachtgever is altijd 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Artikel 1.8 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 1. VolBewust heeft het recht om de opdracht voortijdig te beëindigen, maar uitsluitend ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. VolBewust houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
 2. VolBewust behoudt zich het recht voor om Klanten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de werkzaamheden verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de Opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de opdracht aan VolBewust.
 3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door middel van een ingebrekestelling door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen doormiddel van een schriftelijke kennisgeving zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 4. Beide Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen hierbij een opzegtermijn van één kalendermaand in acht te nemen.
 5. Zowel Opdrachtgever als VolBewust kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
 6. Indien de Overeenkomst is ontbonden, betaalt VolBewust de reeds door de Opdrachtgever aan haar verrichte onverschuldigde betalingen aan de Opdrachtgever terug, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

Artikel 1.9 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door VolBewust aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Als VolBewust dit in de offerte heeft vermeld, kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan VolBewust over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 4. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens VolBewust hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 1.10 Incassokosten

 1. Indien VolBewust invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
 2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Hoofdstuk 2 Meditatiecursussen, events en retraites

Artikel 2.1 Inschrijving

 1. Voor de cursussen, events en retraites meld je je aan via het inschrijfformulier op de website van VolBewust.
 2. Met het inschrijven getuigt de Klant in goede gezondheid te zijn, zowel fysiek als mentaal. Indien de Klant hieraan twijfelt, raadpleegt hij/zij eerst zijn/haar (huis)arts.
 3. VolBewust heeft het recht een inschrijving van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 4. Na het reserveren dan wel betalen van (een deel van) een dienst van VolBewust en/of het invullen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van VolBewust.

Artikel 2.2 Het aanbod

 1. Het aanbod van cursussen, retraites of andere events staat vermeld op de website van VolBewust. In sommige gevallen heeft VolBewust aanbiedingen met een beperkte geldigheidsduur.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. VolBewust kan het aanbod te wijzigen. Een Klant kan geen aanspraak maken op aanbiedingen of tarieven die door VolBewust worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd. Fouten en/of kennelijke vergissingen in het aanbod binden VolBewust niet. Hier kan de Klant geen rechten aan ontlenen.

Artikel 2.5 Groepslessen en lesdagen cursussen

 1. VolBewust kan, indien gewenst, elk moment het de lesdagen wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via de website en/of per e-mail.
 2. VolBewust behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren. Wijzigingen of annuleringen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van betaalde gelden.
 3. VolBewust behoudt zich het recht voor lessen waar 4 uur van tevoren minder dan 4 personen voor ingeschreven staan te annuleren. VolBewust informeert de Klant hierover tijdig.

Artikel 2.6 Cursussen, retraite events

 1. Een opdracht tot het geven van een cursus, retraite of event wordt door VolBewust aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. Een Klant kan uitsluitend aan de cursus, retraite of het event deelnemen als voorafgaand is betaald.
 3. VolBewust behoudt het recht om ten aanzien van cursussen, retraites en events organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 4. Annulering van deelname aan een event, retraite of cursus kan uitsluitend per e-mail plaatsvinden. De annulering geldt vanaf de dag dat VolBewust de annulering heeft ontvangen. De annulering is definitief als VolBewust deze per e-mail heeft bevestigd.
 5. Bij annulering van het event, retraitedag of de gehele cursus tot 48 uur voor aanvang van een event of de cursus kan in overleg met VolBewust het aankoopbedrag worden bewaard voor een volgend event of cursus. Deze dient in dat geval binnen een half jaar na de annulering gevolgd te worden. Bij niet tijdig annuleren vervalt het volledige aankoopbedrag.
 6. Bij annulering tot 30 dagen voor een meerdaagse retraite dan behoud de Klant zijn inschrijving voor de volgende editie óf mag de deelname worden doorverkocht aan een ander. Indien doorverkopen niet lukt, krijgt de Klant 50% van het aankoopbedrag teruggestort. Bij annulering vanaf 30 dagen voor aanvang van de retraite, krijgt de Klant 35% van het aankoopbedrag teruggestort. Vanaf 7 dagen voor aanvang van het programma, ontvangt de Klant geen restitutie meer.

Artikel 2.7 Tussentijds beëindigen

 1. VolBewust heeft het recht voor om zonder opgaaf van reden een les, cursus of event annuleren of deelname van de klant te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus of event
 2. VolBewustheeft het recht klanten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de les, cursus of event verhinderen of verstoren, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling door de Klant ongewijzigd.
 3. VolBewust is niet verplicht cursussen en/of events te herhalen voor klanten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste (les)dagen blijft onverminderd verschuldigd. 

Artikel 2.8 Herroepingsrecht

 1. VolBewust biedt nieuwe Klanten die via de website een cursus, groepskaart of event afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden, mits er van de aankoop geen gebruik van is gemaakt en herroeping geschiedt voor de startdatum. Een verzoek tot ontbinding kan via dit formulier per email naar info@volbewust.nl. VolBewust zal de Klant vervolgens binnen 30 dagen het factuurbedrag restitueren.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 3.1 Aansprakelijkheid

 1. VolBewust aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij aan VolBewust opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien VolBewust enig moment, ondanks het bepaalde in lid 1, wel aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever dan wel Klant gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door VolBewust afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van VolBewust jegens Opdrachtgever en/of Klant beperkt tot het bedrag van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 4. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 5. VolBewust is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Opdrachtgever dan wel Klant lijdt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie, ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een les, cursus, event, workshop, training, individueel-, team of maatwerktraject of coach gesprek, of andere dienst. Opdrachtgever dan wel Klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 6. Elke aansprakelijkheid van VolBewust voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 7. VolBewust is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel Klant geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VolBewust duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 8. VolBewust ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van Klanten, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Klant beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Klant dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Klant enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 9. Door VolBewust verstrekte (veiligheids­)instructies bijvoorbeeld tijdens lessen, cursussen of events of andere diensten dienen door Klant in acht te worden genomen. VolBewust is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade of gevolgschade door letsel, blessures of psychische klachten.
 10. De beperking van aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven wordt mede bedongen ten behoeve van door VolBewust ingeschakelde medewerkers en derde(n) alsmede hun vennoten. Opdrachtgever is verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 11. De Opdrachtgever vrijwaart VolBewust tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en VolBewust samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van VolBewust.
 12. Indien Opdrachtgever en/of Klant een eventuele vordering jegens VolBewust niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
 13. VolBewust is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan, of het zoekraken van, (persoonlijke) eigendommen.

Artikel 3.2: Geheimhouding

 1. VolBewust verbindt zich tot geheimhouding van alle informatie van de Opdrachtgever, waarvan zij in het kader van de opgedragen diensten kennisneemt, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een daartoe bevoegd overheidsorgaan openbaarmaking van bepaalde gegevens oplegt aan VolBewust.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Opdrachtgever verbindt zich het eventuele vertrouwelijke karakter van de verschafte informatie aan te duiden in gevallen waarin dit niet zonder meer als evident kan worden beschouwd.
 3. VolBewust draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 4. Individuele en teamcoachgesprekken die in welke vorm dan ook tussen VolBewust en Klant plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
 5. In het geval VolBewust in opdracht van een werkgever diensten verleent aan een Klant geeft VolBewust geen informatie over de uitvoering van de opdracht of de situatie of vorderingen van de Klant aan de Opdrachtgever dan wel de werkgever dan na uitdrukkelijke toestemming van de Klant.
 6. VolBewust zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Artikel 3.3 Intellectueel eigendom

 1. Modellen, technieken, workshops en oefenmateriaal die zijn ontwikkeld of gebruikt door VolBewust voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van VolBewust. Datzelfde geldt ook voor de eventueel door VolBewust uit te brengen rapportages. Opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van VolBewust, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. VolBewust behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 3.4 Wijziging algemene voorwaarden

 1. VolBewust is te allen tijde gemachtigd om de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, te wijzigen. Toestemming of instemming van de wederpartij met de wijzigingen is niet vereist.

Artikel 3.5 Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en VolBewust is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien VolBewust en Opdrachtgever dan wel Klant een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde Rechtelijke instantie in het arrondissement waar VolBewust gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

Artikel 3.6 Beperkende maatregelen vanuit overheidswege

 1. Indien er, bijvoorbeeld in het geval van Corona, vanuit de overheid beperkende maatregelen worden opgelegd die de uitvoering of nakoming van de opdracht belemmeren, dan geldt in eerste instantie dat de uitvoering van een workshop, training, individueel coachings-, teamcoachings- of maatwerktraject Online plaatsvindt.
 2. Indien Opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat, dan is Opdrachtgever gerechtigd de workshop, training, individueel coachings-, teamcoachings- of maatwerktraject conform artikel 1.7 te annuleren.
 3. In geval van een gereserveerde locatie met bij behorende locatiekosten, dan geldt dat de kosten ook als gevolg van annulering door de beperkende maatregelen (zowel op grond van lid 1 als lid 2) voor rekening zijn van Opdrachtgever.

 

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 29 september 2022.